Privacyverklaring

Download Privacyverklaring

 

Wie zijn wij?

Deze privacyverklaring wordt gepubliceerd en bijgehouden door Smartlockr B.V., gevestigd aan de H.J.E Wenckebachweg 123, 1096 AM Amsterdam ("Smartlockr"). Smartlockr is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals hieronder beschreven. Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze verklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Smartlockr via diens website en in het kader van het verlenen diens dienstverlening.


 

Hoe zijn we te bereiken?

https://www.smartlockr.io
H.J.E. Wenckebachweg 123
1096 AM Amsterdam
+31(0) 20 244 03 50

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens worden ofwel rechtstreeks van u ontvangen, ofwel indirect via onze website of via de contactpersoon van uw organisatie. Afhankelijk van uw status verwerken wij verschillende categorieën van persoonsgegevens. Deze statussen worden hieronder uiteengezet.

A. Als u een overeenkomst met ons bent aangegaan.

 • Als u de contactpersoon bent van een van onze zakelijke klanten, dan zijn niet alle hieronder genoemde gegevens persoonsgegevens:
  • Naam van de organisatie;
  • Voornaam en achternaam;
  • Man/Vrouw;
  • Adres;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Bankgegevens; en
  • Factuur informatie.

B. Als u een van onze diensten gebruikt.

  • Naam van de organisatie;
  • Azure Organization ID (in het geval van Azure AD gebruikers);
  • Azure User ID (in het geval van Azure AD gebruikers);
  • Voornaam en achternaam;
  • Internetbrowser en Apparaattype;
  • Outlook versie informatie (voor Outlook Desktop);
  • E-mailadres; en
  • Wachtwoord (hashed)

C. Als u een Smartlockr e-mail ontvangt.

  • Naam
  • Internetbrowser en Apparaattype;
  • E-mailadres; en
  • Telefoonnummer (in geval van 2-factor authenticatie).

D. Als u onze website bezoekt.

  • IP adres;
  • Locatiegegevens op hoog niveau, gebaseerd op uw e-mailadres;
  • Analytische gegevens in verband met uw activiteiten op onze website; en

 

Met welk doel en op basis van welke verwerkingsgrond verwerken wij uw persoonsgegevens?

 

Persoonlijke gegevens

Doel

Verwerkingsgrond

 • Naam organisatie, voor- en achternaam, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens.
 • Om ons in staat te stellen u te registreren
  als klant, sturen u facturen en verwerken uw betaling.
 • Uitvoering van de overeenkomst
  die wij hebben voor de levering van een of meer diensten.


 • Voor- en achternaam, e-mailadres, wachtwoord (hashed) en Azure Organisation ID (optioneel).
 • Om een account aan te maken op ons platform en om u te kunnen bellen of e-mailen indien nodig, om uit te voeren onze service.
 • Uitvoering van de overeenkomst
  die wij hebben voor de levering van een of meer diensten.

 • Naam, e-mailadres, telefoonnummer van zender en ontvanger (optioneel).
 • Sending e-mail and attachments securely via e-mail (depending on the version of the services).
 • Uitvoering van de overeenkomst
  die wij hebben voor de levering van een of meer diensten.

 • Voor- en achternaam en e-mailadres.
 • Het versturen van onze nieuwsbrief (1).
 • Onze behoefte om u op de hoogte van onze dienstverlening te houden.

 • Voor- en achternaam en e-mailadres.
 • Om u te informeren over veranderingen in de door u gebruikte diensten.
 • Uitvoering van de overeenkomst
  die wij hebben voor de levering van een of meer diensten.

 • Naam organisatie, voor- en achternaam en factuurgegevens.
 • Voldoen aan onze belasting
  verplichtingen of om te voldoen aan een bevel van een bevoegde regelgevende instantie, politie en justitie
  ambtenaar of rechtbank.
 • Onze naleving van onze wettelijke verplichtingen.

(1) Bij het aangaan van een overeenkomst voor een of meer van onze diensten, registreren wij uw e-mailadres voor de ontvangst van onze nieuwsbrief, tenzij u hiertegen bezwaar maakt. U kunt zich altijd afmelden via de opt-out link in de nieuwsbrief.

Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens tot 30 dagen na het einde van een proefperiode of de looptijd van uw overeenkomst.

Social media

U kunt ervoor kiezen om onze bedrijfspagina's te bezoeken op sociale media. De social media links op de website hebben enkel tot doel u door te verwijzen naar deze pagina's.

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Twitter: https://twitter.com/en/privacy

 

Delen we uw persoonlijke data met derden?

Persoonsgegevens worden door ons uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld indien en voor zover dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij altijd een verwerkersovereenkomst. Onze huidige verwerkers worden hier beschreven. Het kan zijn dat verwerkers buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd in een niet-adequaat land. In dat geval sluiten wij met die verwerker een overeenkomst op basis van zogenoemde EU-standaardcontractbepalingen of zorgen wij voor een andere passende waarborg zoals vereist per artikel 46 GDPR om te waarborgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd.

 

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens door ons of kunt u uw toestemming intrekken als u die eerder aan ons heeft gegeven. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een andere organisatie van uw keuze te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar support@smartlockr.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de rechthebbende is gedaan, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. In deze kopie kunt u onleesbaar maken uw pasfoto, MRZ (machine readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservice (BSN).
Wij zullen binnen 48 uur na ontvangst op uw verzoek reageren. Tevens wijzen wij u op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt een klacht indienen via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe beschermen we us persoonlijke gegevens?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via support@smartlockr.eu.

Data Protection Officer (DPO)

We hebben een Data Protection Officer (DPO) aangesteld. Onze DPO is bereikbaar op fg@smartlockr.eu